Taisyklės
1. Sąvokos
1.1. Programėlė – mobiliajam įrenginiui skirta programa „Barsail“;
1.2. Vartotojas – bet kuris Programėlėje užsiregistravęs asmuo.
1.3. Barsail – UAB „Barsail“, juridinio asmens kodas 304921923, registruotos buveinės adresas Antakalnio g. g.17, Vilnius.
1.4. Partneris – maitinimo įstaiga, kurios maitinimo paslaugas Vartotojas gali užsisakyti per Programėlę.
1.5. Paslaugos – Paslaugų teikėjo per Programėlę teikiamos tarpininkavimo paslaugos tarp Vartotojo ir Partnerio Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.6. Taisyklės – šios Programėlės naudojimo ir Paslaugų teikimo taisyklės.
1.7. Privatumo politika - Programėlėje pateikta Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo, Barsail bei Partnerio teisės ir pareigos, Paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su Paslaugų teikimu susijusios nuostatos.
2.2. Siekdamas gauti Paslaugas Vartotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei registracijos Programėlėje metu atitinkamame laukelyje pažymėti, jog su jomis susipažino ir sutinka. Jeigu Vartotojas su Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika nesutinka, Paslaugos jam nėra teikiamos.
2.3. Programėlėje užsiregistruoti ir gauti Barsail teikiamas Paslaugas turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus naudotis Paslaugomis turi teisę tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Vartotojas, registruodamasis Programėlėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, tuo patvirtina, kad jis turi teisę gauti Paslaugas.
2.4. Visos intelektinės nuosavybės teisės į „Barsail“ prekės ženklą ir Programėlę (jos programinį kodą, dizainą, duomenų bazę, nuotraukas, aprašymus ir pan.) priklauso Barsail arba Barsail turi teisę jomis naudotis. Joks naudojimasis Programėle ar Paslaugomis negali būti suprantamas kaip pagrindas suteikti ar perleisti Vartotojui aukščiau nurodytas intelektinės nuosavybės teises.
3. Paslaugų teikimo tvarka
3.1. Vartotojui suteikiama galimybė Programėlėje susikurti paskyrą ir pasirinktoje Partnerio maitinimo įstaigoje rezervuoti vietą, užsisakyti maitinimo paslaugas, atsiskaityti už paslaugas, gauti ir naudotis nuolaidomis, specialiais pasiūlymais, palikti atsiliepimus, naudotis kitomis Programėlės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Pasirinktos Partnerio maitinimo įstaigos vietos rezervavimo ir/ar maitinimo paslaugų užsakymo (toliau – „Užsakymas“) forma laikoma užpildyta, kai joje nurodoma konkreti maitinimo įstaiga, pageidaujamas paslaugų suteikimo laikas, rezervuojama vieta nurodytam žmonių skaičiui arba nurodoma (išskyrus, jeigu užsisakoma išsinešimui) ir/ar užsakomos konkrečios maitinimo paslaugos. Užsakymo formoje Vartotojui taip pat nurodoma už paslaugas mokėtina suma, Partnerio taikomos (jeigu taikomos) papildomos sąlygos Užsakymui ir/ar nuolaidos ar specialaus pasiūlymo panaudojimui.
3.3. Vartotojas, užsakydamas alkoholinius gėrimus, privalo laikytis toliau nurodytų reikalavimų:
3.3.1 Vartotojas tu būti ne jaunesnis negu 20 metų ir atsiimant užsakytus gėrimus turėti, o paprašytas - pateikti amžių patvirtinantį dokumentą. Savo amžių Vartotojas taip pat patvirtina Užsakymo formoje pažymėdamas atitinkamą laukelį;
3.3.2 Alkoholiniai gėrimai išsinešimui negali būti užsakomi, t.y. Užsakymo įvykdymo laikas negali būti: pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos.
3.4. Užsakymo formoje komentarams skirtame laukelyje Vartotojas gali pateikti papildomus pageidavimus dėl užsakomų patiekalų. Jeigu Vartotojui susipažinus su informacija apie patiekalų sudėtį (kaip nurodyta 10.5 punkte), Vartotojas nustatė arba Vartotojas įtaria, kad užsakomame patiekale gali būti produktų, kuriems Vartotojas yra alergiškas, Vartotojas privalo tai nurodyti komentare. Jeigu Partneris turi tokią galimybę, patiekalas pagaminamas be nurodyto produkto. Jeigu patiekalas negali būti pagamintas be atitinkamo produkto, Partneris Užsakymo netvirtina arba patvirtina be atitinkamo patiekalo.
3.5. Vartotojui pateikus Užsakymą, laikoma, kad Vartotojas patvirtina ir sutinka su visa jame nurodyta informacija ir sąlygomis, taip pat sutinka, kad su Užsakovo paskyra susietoje mokėjimo kortelėje būtų rezervuota Užsakymo suma. Jeigu kortelėje esanti suma nepakankama, Užsakymas Partneriui neperduodamas ir nevykdomas.
3.6. Vartotojui pateikus Užsakymą, visa jame esanti informacija perduodama Partneriui.
3.7. Partneriui patvirtinus Vartotojo Užsakymą, patvirtinimas rodomas Programėlėje ir laikoma, kad tarp šalių buvo sudaryta teisiškai įpareigojanti sutartis Taisyklėse ir Užsakyme nurodytomis sąlygomis. Nuo Vartotojo mokėjimo kortelės, susietos su Vartotojo paskyra Programėlėje, nuskaičiuojama rezervuota Užsakymo suma ir Užsakymas pradedamas vykdyti.
4. Kaina ir specialūs pasiūlymai
4.1. Vartotojas, naudodamasis Programėle, moka tik už užsakytas maitinimo paslaugas Partnerio nustatytomis kainomis. Barsail teikiamos tarpininkavimo Paslaugos Vartotojui yra nemokamos.
4.2. . Barsail užtikrina, kad Programėlėje pateiktos maitinimo paslaugų kainos atitinka Partnerio realiu laiku nustatytas kainas.
4.3. Barsail ir/arba Partneris Vartotojui gali suteikti įvairių nuolaidų, kuponų ar kitokių specialių pasiūlymų (toliau – Pasiūlymas). Pasiūlymai gali turėti galiojimo terminą ir/ar ribotą panaudojimų skaičių, taip pat specialias panaudojimo sąlygas. Pasibaigus nustatytam terminui, išnaudojus Pasiūlymą ar naudojant nesilaikant nustatytų sąlygų, Pasiūlymas laikomas negaliojančiu.
4.4. Norėdamas pasinaudoti Pasiūlymu, Vartotojas privalo suvesti galiojančio Pasiūlymo kodą tam skirtame Užsakymo laukelyje prieš pateikiant Užsakymą. Suvedus Pasiūlymo kodą, Užsakyme rodoma galutinė Užsakymo kaina.
5. Apmokėjimas
5.1. Vartotojas, norėdamas užsisakyti ir atsiskaityti už maitinimo paslaugas Programėle, privalo susieti savo mokėjimo kortelę su savo paskyra vadovaudamasis Programėlėje pateiktomis instrukcijomis. Vartotojas privalo pateikti teisingus ir tikslius, o pasikeitus - atnaujinti mokėjimo kortelės duomenis, taip pat užtikrinti, kad mokėjimo metu susietoje mokėjimo kortelėje būtų pakankamas pinigų likutis sumokėti Užsakymo sumą. Barsail neatsako, jeigu dėl neteisingai nurodytų duomenų, nepakankamo likučio ar kitaip dėl Vartotojo kaltės nepavykus atsiskaityti, Vartotojo Užsakymas yra nepriimamas ar atšaukiamas.
5.2. Užsakymo suma nuskaitoma nuo kortelės kaip nurodyta Taisyklių 3.7 punkte.
5.3. Mokėjimo tarpininkas, per kurį yra vykdomas atsiskaitymas už maitinimo paslaugas Programėlėje, yra UAB Click2Sell.
5.4. Visais atvejais dėl sumokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo Vartotojui sprendžia Barsail. Lėšų gražinimas atliekamas Vartotojui pateikus pretenziją raštu el.paštu hi@barsail.com, ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo Vartotojui pretenzijos pateikimo datos.
6. Užsakymo vykdymas
6.1. Vartotojas privalo atvykti į Užsakyme nurodytą maitinimo įstaigą Užsakyme nurodytu laiku. Vartotojo pateiktas Užsakymas vykdomas 15 minučių tikslumu. Partneriui suteikus Vartotojui rezervuotą vietą ir/ar užsakytus patiekalus, Užsakymas laikomas įvykdytu.
6.2. Vartotojui neatvykus laiku, rezervuota vieta ir paruoštas Užsakymas saugomas 30 minučių. Vartotojui neatvykus per šį terminą, Užsakymas laikomas įvykdytu ir Vartotojo sumokėta suma negrąžinama.
6.3. Vartotojui neatvykus laiku, kai patiekalai užsakyti išsinešimui, paruoštas Užsakymas saugomas 30 minučių. Vartotojui neatvykus per šį terminą, Užsakymas laikomas įvykdytu ir Vartotojo sumokėta suma negrąžinama.
6.4. Jeigu Vartotojas užsisako alkoholinių gėrimų nesilaikydamas Taisyklių reikalavimų (3.3 punktas), Partneris turi teisę Vartotojui nepateikti alkoholinių gėrimų pagal Užsakymą. Tokiu atveju laikoma, kad Užsakymas negali būti pilnai įvykdytas dėl Vartotojo kaltės ir už alkoholinius gėrimus sumokėta suma gali būti negrąžinama. Visais atvejais dėl sumokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo Vartotojui sprendžia Partneris.
6.5. Vartotojui užsakius papildomų paslaugų maitinimo įstaigoje nesinaudojant Programėle, šios Taisyklės netaikomos, t. y. laikoma, kad tarp Vartotojo ir Partnerio buvo sudarytas atskiras susitarimas ir Barsail nėra laikoma šio susitarimo šalimi.
6.6. Visos Programėlėje matomos Partnerio siūlomų patiekalų ir/ar maitinimo įstaigos aplinkos nuotraukos ir aprašymai yra pateiktos Partnerio. Barsail neatsako už Partnerio suteiktų paslaugų kokybę ir/ar atitikimą Programėlėje pateiktoms nuotraukoms ir aprašymams, o bet kokios pretenzijos dėl neatitikimų reiškiamos tiesiogiai Partneriui.
6.7. Užsakius maisto pristatymo į namus paslaugą, Barsail perduoda užsakymą kurjeriui, kuris pristato užsakymą kliento Programėlėje nurodytu adresu. Pristatymo paslaugą teikia Partneris UAB Miesto logistika.
7. Atsiliepimai
7.1. Įvykdžius Užsakymą, Vartotojo Programėlėje gali būti prašoma pateikti savo nuomonę, atsiliepimą, įvertinimą ar rekomendaciją (toliau – Atsiliepimas). Barsail turi teisę Vartotojo pateiktą Atsiliepimą viešai skelbti Programėlėje ir/ar Barsail paskyroje socialiniuose tinkluose nurodant Vartotojo paskyros slapyvardį, o Vartotojui sutikus ir kitus duomenis. Vartotojo vertinimas gali būti tvarkomas statistiniais tikslais.
7.2. Teikdamas Atsiliepimą Vartotojas privalo užtikrinti, kad jis nepažeistų viešosios tvarkos, kito asmens privatumo, garbės ir orumo, kitų teisės aktų reikalavimų. Atsiliepimas turi būti susijęs su Barsail ir/ar Partnerio teikiamomis paslaugomis.
7.3. Barsail nekoreguoja Vartotojo pateiktų Atsiliepimų ir už juos neatsako, tačiau pasilieka teisę pašalinti Atsiliepimą, jeigu jis pažeidžia Taisyklių ir/ar taikomų teisės aktų reikalavimus.
8. Vartotojo teisės ir įsipareigojimai
8.1. Vartotojas, siekdamas gauti Paslaugas, įsipareigoja užsiregistruoti Programėlėje (sukuriant Vartotojo paskyrą) ir pateikti tikslius ir teisingus, registracijos metu reikalaujamus duomenis. Pasikeitus asmens duomenims Vartotojas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis. Vartotojo asmens duomenys tvarkomi taip, kaip tai nurodyta Privatumo politikoje.
8.2. Vartotojas atsako už prisijungimo informacijos (paskyros prisijungimo vardo ir slaptažodžio) slaptumą ir įsipareigoja neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis turi kreiptis į Barsail www.barsail.com nurodytomis susisiekimo priemonėmis dėl jo paskyros užblokavimo ar prisijungimo duomenų pakeitimo. Barsail turi teisę prašyti Vartotojo patvirtinti savo tapatybę.
8.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Programėle bei teikiamomis Paslaugomis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais bei laikydamasis šių Taisyklių, viešosios tvarkos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
8.4. Vartotojas neturi teisės naudoti Programėlės kito asmens vardu ir/ar sąskaita be to asmens sutikimo.
8.5. Vartotojas neturi teisės bet kokiu būdu bandyti prisijungti prie Programėlės administratoriaus teisėmis, gauti, keisti, kopijuoti, naudoti Programėlės programinio kodo, keisti Programėlės turinį ar išvaizdą ar kitaip kenkti Programėlės veikimui.
8.6. Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti Barsail teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Vartotojas turi ištrinti savo paskyrą Programėlėje.
9. Barsail teisės ir įsipareigojimai
9.1. Jei Vartotojas bando pakenkti Programėlės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, Barsail turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Programėle ir/arba panaikinti Vartotojo paskyrą. Bet kokie bandymai pakenkti Programėlės darbo stabilumui yra tiriami ir gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms.
9.2. Barsail turi teisę savo nuožiūra pakeisti Programėlės veiklą, pobūdį ar formą, laikinai arba visam laikui nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui.
9.3. Barsail įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Vartotojo paskyroje, ir naudoti tokią informaciją Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
10. Kaina ir specialūs pasiūlymai
10.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už Programėlėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių duomenų ar pateikia neteisingus duomenis registracijos formoje ir/ar Užsakyme, Barsail neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. . Vartotojas yra atsakingas už jo pateiktų Atsiliepimų turinį ir atitikimą Taisyklėms bei taikomiems teisės aktų reikalavimams.
10.3. Vartotojas pats atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Programėle.
10.4. Užsiregistravęs Vartotojas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir iš to kylančias pasekmes.
10.5. Teisės aktų nustatytą informaciją apie Partnerio tiekiamų patiekalų sudėtį ir/ar alergenus pateikia Partneris Programėlėje skelbiamame meniu arba tokią informaciją teikia nurodytu kontaktiniu telefonu. Barsail neatsako už šios informacijos teisingumą. Barsail taip pat neatsako, jeigu Vartotojas su pateikta informacija nesusipažino ar patiekalus/produktus vartojo neatsižvelgdamas į tokią informaciją (pavyzdžiui, turėdamas alergiją produkto sudėtyje esančioms medžiagoms ar pan.) ir dėl to patyrė žalą.
10.6. Barsail atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, ar naudojosi Paslaugomis nesilaikydamas Taisyklių.
10.7. Jei Programėlėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Barsail nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Barsail pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Barsail skelbia Programėlėje.
11.2. Jei po Taisyklių pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi Programėle, Barsail teikiamomis Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
11.3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi nustoti naudotis Paslaugomis ir ištrinti savo paskyrą iš Programėlės arba apie tai pranešti Barsail elektroninio pašto adresu hi@barsail.com. Tokiu atveju Vartotojo paskyra Programėlėje panaikinama ir Paslaugos Vartotojui nebeteikiamos.
11.4. Kai Vartotojo paskyra Programėlėje ištrinama, paskelbti Vartotojo Atsiliepimai gali būti ir toliau rodomi kaip nurodyta Taisyklių 7.1 punkte.
11.5. Barsail visus pranešimus Vartotojui siunčia Vartotojo paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu. Tokiu būdu įteiktas pranešimas laikomas Vartotojui įteiktu tinkamai.
11.6. Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu atsiradusiems šalių santykiams taip pat taikoma Lietuvos Respublikos teisė.